Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

โปรแกรมการรักษา

Myofascial Pain Syndrome (อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง)

โรคนี้มีความสัมพันธ์กับโรคที่เกี่ยวกับความปวดอื่นๆได้แก่ ไมเกรน ปวดกราม ปวดต้นคอ ปวดเอว หรือแม้แต่ปวดแขนขา เป็นต้น ปัจจุบันมีประชากรกว่าร้อยละ 30 มีปัญหาเรื่องโรคปวดเรื้อรัง โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานในสำนักงานที่ต้องนั่งทำงานและใช้คอมพิวเตอร์นานๆ

หลีกเลี่ยงอาการปวดหลังด้วยท่าทางที่ถูกต้อง

กลุ่มอาการปวดหลังเฉียบพลัน หรือกล้ามเนื้อหลังเกร็งหรือเคล็ด เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังที่พบได้บ่อยในวัยทำงาน ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้อิริยาบถไม่ถูกสุขลักษณะ

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพหลังผ่าตัดเส้นเลือดหัวใจ

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นโรคหัวใจที่เกิดจากการตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง มักเป็นผลจากผนังหลอดเลือดมีไขมันเกาะ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความเสื่อมของร่างกายและความเสี่ยง

Frozen shoulder (อาการข้อไหล่ติด)

โรคข้อไหล่ติด (Adhesive capsulitis / Frozen shoulder) เป็นโรคที่พบได้บ่อยในคนกลุ่มวัยกลางคน อายุ 40 - 60 ปีโดยผู้ป่วยจะมีอาการปวดและเคลื่อนไหวข้อไหล่ได้ลำบาก เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุ้มไหล่

การดูแลปฏิบัติตัวในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม

การผ่าตัดใส่ข้อเทียมบริเวณสะโพก แบ่งออกเป็น Total Hip Replacement (ผ่าตัดทั้งหัวกระดูกฟีเมอร์ และเบ้าสะโพก โดยเอาเฉพาะส่วนของกระดูกที่ตาย) และ Hip Hemiarthroplasty (การเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมเพียงด้านเดียว)

การเคาะปอดจัดท่าระบายเสมหะในเด็ก

สำหรับเด็กมักจะไม่สามารถไอและขับเสมหะออกมาได้เอง ทำให้เกิดภาวะการคั่งค้างของเสมหะในทางเดินหายใจของผู้ป่วยเด็ก เป็นปัญหาสำคัญในการขัดขวางการระบายอากาศ ทำให้ปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ตามปกติ ส่งผลให้ต้องออกแรงในการหายใจมากขึ้น

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.