Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย...สบายกระเป๋า


รายการ ระยะเวลานอน รพ. (คืน) ราคา (บาท)
 แพคเกจคลอดธรรมชาติ   3 วัน 2 คืน 39,000.-
 แพคเกจคลอดธรรมชาติและทำหมัน   3 วัน 2 คืน 51,000.-
 แพคเกจผ่าตัดคลอด 4 วัน 3 คืน 55,000.-
 แพคเกจผ่าตัดคลอดและทำหมัน 4 วัน 3 คืน 60,000.-

Program
 Program
คลอดธรรมชาติ 
 Program
ผ่าตัดคลอด
รายละเอียดโปรแกรมคลอดมารดา – ทารก
 ห้องพัก Superior room สำหรับมารดา พร้อมอาหาร
 ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล 
 สูตินรีแพทย์ ดูแลและควบคุมการคลอด
 กุมารแพทย์เฉพาะทางในการดูแลทารกแรกเกิด
 วิสัญญีแพทย์ดูแลกรณีผ่าตัดคลอด -
 รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
  ● CBC และค่าเจาะเลือด 1 unit สำหรับมารดา
  ● ตรวจกรุ๊ปเลือด (ABO Grouping, Rh Grouping)
  ● ตรวจเลือดหาภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก (TSH Screening)
 ค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 ค่าบริการของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 ค่าอุปกรณ์, ค่าเครื่องมือตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์, ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 ค่ายา ค่ายาสลบ และก๊าซทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด -
 ค่าห้องคลอด เครื่องมือช่วยคลอด เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยคลอด -
 ค่าชุด Admit และค่าธรรมเนียมการ Admit
 สิทธิประโยชน์หลังคลอดสำหรับทารก
 ตรวจคัดกรองการได้ยินสำหรับทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screening Test)
 วัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค (BCG)
 วิตามิน เค (Vit K)  
 วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG)
 กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
บริการพิเศษสำหรับมารดาและทารก
 บริการจัดทำสูจิบัตร
 ภาพแรกคลอด
 ชุดของขวัญทารกแรกคลอด
 Package 39,000.- 55,000.-

หมายเหตุ : 

 • กรณี กำหนดฤกษ์เวลาคลอด-ผ่าตัดคลอด จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 6,000 บาท
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วง เวลา 06:00 - 09:00 น. สามารเข้ารับการรักษาก่อนล่วงหน้า 1 วันของวันที่ก่อนผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการโปรแกรมคลอดเหมาจ่ายไม่ครอบคลุม

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวจ, การเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด, ค่าตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยาพิเศษ, ค่าแพทย์พยาธิวิทยา, ค่าการใช้สารประกอบของเลือด และค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • กรณีมารดามีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยหนักซึ่งเกินจากค่าห้องมาตรฐานที่กำหนดหรือขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เกินวันพักฟื้นที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • กรณีมารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่
 • ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง
 • ครรภ์แฝดที่มีภาวะแทรกซ้อน
 • คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV
 • โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปอด ไต มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
 • ไม่ครอบคลุมกรณีทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ อวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
 • บริการทารกคลอดเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ทำหัตถการอื่นๆ ร่วม เช่น Appendectomy, Myomectomy, Ovarian Cystectomy
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ส่วนลดทุกประเภทไม่สามารถนำมาร่วมกับราคาการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ 
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าคนไทยเท่านั้น (This Promotion is reserved for Thai Nationality only.)
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามและนัดหมายล่วงหน้า โทร. 1745 ต่อ ศูนย์สูตินารีเวช
 • วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

วันเวลาทำการ
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
ศูนย์สูตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.