Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ข่าวสาร

จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ

ตามนโยบายของกรมควบคุมโรค ที่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพตามปฏิทินรณรงค์โรคตามฤดูการสถานการณ์การระบาดของโรค รวมทั้งมีการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสาธารณสุข เครือข่ายที่ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐ และเอกชนและประชาชน ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเตือนภัยเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ

15 พ.ย. 2559
อ่าน

ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เข้าร่วมรับมอบประกาศนียบัตร ผ่านการรับรองคุณภาพสถานรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

11 มี.ค. 2559
อ่าน
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.