Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

บริการตรวจสุขภาพและการออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ

24 ธ.ค. 2559

    โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข เป็นสถานพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพและออกใบรับรองแพทย์คนประจำเรือ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขว่าด้วยใบรับรองแพทย์คนประจำเรือเพื่อแสดงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ ผู้ที่ปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล เพื่อแสดงถึงความพร้อมด้านสุขภาพในการทำงานบนเรือ

โดยมีทีมแพทย์ผู้ให้บริการตรวจ ดังนี้

1. นายแพทย์สัมพันธ์ุ  ธนกิจจำรูญ       วันเวลาออกตรวจ  วันจันทร์-ศุกร์        07:00-16:00 น.

2. แพทย์หญิงพัตราภรณ์  ตันไพจิตร     วันเวลาออกตรวจ  วันจันทร์-ศุกร์        08:00-17:00 น.

3. แพทย์หญิงปุญญสิริ  จินดากุล        วันเวลาออกตรวจ  วันอังคาร, พุธ, เสาร์  07:00-18:00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10300, 10301, 10302

call center : 1745 


Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.