Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ พร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน

3 ม.ค. 2563


   วันที่ 25 ธ.ค. 62 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จัดซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับเหตุอุบัติภัยหมู่ โดยจำลองสถานการณ์สารเคมีรั่วไหลในย่านชุมชนใกล้เคียง เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงทบทวนแผนอุบัติภัยหมู่ให้ตรงตามมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) เริ่มตั้งแต่การรับเเจ้งเหตุ การช่วยเหลือและการเคลื่อนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณแผนกฉุกเฉิน และลานผู้ป่วยนอก ชั้น1

   สำหรับการซ้อมแผนปฏิบัติการรองรับอุบัติภัยหมู่ในครั้งนี้ จัดซ้อมเพื่อประเมินความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และความพร้อมของโรงพยาบาลในการรับมือกับอุบัติภัยที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล จะนำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปติดตามข่าวสารของ BPK9 Family ทาง
 www.bangpakokhospital.com และ www.facebook.com/BPK9HOSPITAL
"BPK9 Family"
 เพราะคุณคือครอบครัวของเรา
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1745
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.