Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. อดิศร ดีประสิทธิพงศ์
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคไต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
เกี่ยวกับโรค:
ไต
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • วุฒิบัตรสาขา : อายุรศาสตร์ทั่วไป (รพ.พระมงกุฎเกล้า)
  • ประกาศนียบัตร : อายุรศาสตร์โรคไต (รพ.ราชวิถี)

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.