Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ พรนภา โสภณชัย
ความเชี่ยวชาญ: วิสัญญีวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ความเชี่ยวชาญ:
วิสัญญีวิทยา
เกี่ยวกับโรค:
ผู้ป่วยที่มารับการให้ยาระงับความรู้สึก
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

ปริญญาบัตร : แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วุฒิบัตรสาขา : วิสัญญีวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาลัยมหิดล

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.