Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

พญ. นุชจรี สินสุขพร
ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
อายุรกรรม- เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
อังกฤษ , ไทย

การศึกษาและวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • วุฒิบัตรสาขา : เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ประจำบ้าน เวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • Advanced Cardiac Life Support, Trauma & pediatric life

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.