Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. ผดุง หนังสือ
ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เกี่ยวกับโรค:
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 2538 (เกียรตินิยมอันดับ 2)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2544
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, ประเทศไทย, 2548

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.