Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. บัณฑิตย์ นเรศเสนีย์
ความเชี่ยวชาญ: ประสาทวิทยา

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital,Bangpakok 3 Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ระบบประสาท
เกี่ยวกับโรค:
ภาษาที่พูด:
ไทย , อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรสาขา : วว.ประสาทวิทยา รพ.รามา
ผลงานด้านวิชาการ/การฝึกอบรม
  • อดีตผู้อำนวยการกองอายุรเวชกรรม รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.