Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. กิตติ วงษ์กิติโสภณ
ความเชี่ยวชาญ: สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (Obstertrics and Gynaecology)

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์สูตินรีเวช
ความเชี่ยวชาญ:
ตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำแนะนำมารดาตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูง,ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของทารกในครรภ์และทารกพิการแต่กำเนิด,อัลตร้าซาวด์ดูแลความผิดปกติของทารกในครรภ์ 4 มิติ
เกี่ยวกับโรค:
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์

ผลงานด้านวิชาการ / การฝึกอบรม

 • ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล รุ่นที่ 41,ประเทศไทย, 2555
 • ฝึกอบรมบริหารการแพทย์และสาธารณสุข รุ่นที่5, ประเทศไทย, 2556
 • ฝึกอบรมนักบริหารมหานครระดับกลาง รุ่นที่ 18, ประเทศไทย, 2559
 • ฝึกอบรมการบริหารงานสาธารณสุขระดับสูง (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 22, ประเทศไทย,2560
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรอัลตร้าซาวด์ปริกำเนิด

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.