Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

นพ. กันต์ โอโกโนกิ
ความเชี่ยวชาญ: สาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ,สาขาเวชบำบัดวิกฤต

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์อายุรกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
เกี่ยวกับโรค:
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศ ไทย, 2553 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 2557
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 2559
  • อนุสาขาเวชบำบัดวิกฤต คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย 2560

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.