Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพ. ธนิศ จตุรเมธานนท์
ความเชี่ยวชาญ: ปริทันตวิทยา (Periodontist)

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทันตกรรมเฉพาะทางโรคเหงือก
เกี่ยวกับโรค:
โรคเหงือก
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ปริญญาบัตร : ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอับดับ 1)
ผลงานด้านวิชาการ / การฝึกอบรม
  • หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตร สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล 2559
  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาปริทันตวิทยา 2561

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.