Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

แพทย์ของเรา

ทพญ. วรารัตน์ รุ่งรติกุลธร
ความเชี่ยวชาญ: ศัลยกรรมช่องปาก

โรงพยาบาล:
Bangpakok 9 International Hospital
ศูนย์การแพทย์:
ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง
ความเชี่ยวชาญ:
ศัลยกรรมช่องปาก
เกี่ยวกับโรค:
ศัลยกรรมช่องปาก
ภาษาที่พูด:
ไทย, อังกฤษ

การศึกษาและวุฒิ

  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรบัณทิตสาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรุณานัดหมายล่วงหน้า เนื่องจากตารางแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โทร.1745

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.