Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

ศูนย์พัฒนาการเด็ก   โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้จัดตั้งศูนย์ bSmart ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เด็กไทยได้รับโอกาสที่ดีในการพัฒนาความสามารถตั้งแต่เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการและส่งเสริมให้เด็กมี IQ และ EQ ที่ดีจึงเป็นศูนย์การแพทย์ที่ครบครันรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ดูแลเด็กตั้งแต่วัย 0 - 18 ปี      
   มีระบบการทำงานที่มีการดูแลร่วมกันระหว่างทีมแพทย์พยาบาลหลายสาขา ซึ่งเป็นการทำงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีสถานที่และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เฉพาะต่อการกระตุ้นฝึกในแต่ละด้าน เช่น ห้องสำหรับฝึกพูดมีกระจกด้านเดียวเพื่อฝึกการสังเกต ห้องปรับพฤติกรรม ห้อง Snoozelan อุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการในด้านต่างๆ อุปกรณ์สำหรับตรวจ IQ บุคลิกภาพ และความสามารถด้านการอ่านเขียน
การให้บริการของเรา
    1. ประเมินและวินิจฉัยพัฒนาการ
    2. รักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ / การเรียน / พฤติกรรม / อารมณ์ในเด็กและวัยรุ่น เช่น สมาธิสั้น พูดช้า              ออทิสติกสเปคตรัม ดึงผม ติดเกมเกเรก้าวร้าว
    3. ประเมินระดับเชาปัญญา / บุคลิกภาพ / การอ่านเขียน
    4. กระตุ้นพัฒนาการ / กระตุ้นการพูด / ปรับพฤติกรรม / กิจกรรมบำบัด
    5. ทำจิตบำบัดรายบุคคลและครอบครัว
    6. ให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงดูและปรับพฤติกรรมในวัยต่างๆ 

ทีมบุคลากร
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  • นักแก้ไขการพูด
  • นักกิจกรรมบำบัด
  • นักจิตวิทยาคลินิก / นักจิตวิทยาพัฒนาการ
วันเวลาทำการ
วันอาทิตย์ – วันศุกร์ เวลา 08:00 - 18:00 น., วันเสาร์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์พัฒนาการเด็ก ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล   

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-9111 ต่อ 10288
Call Center : 1745

บริการ & หมอเฉพาะทาง

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.