Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

MRI ศีรษะ ตา หู จมูก และคอ (MRI BRAIN/MRI ORBITS/MRI CERVICAL SPINE)

4 มิ.ย. 2564


MRI มีประโยชน์ในการช่วยวินิจฉัยโรคในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้

 • ช่วยตรวจหาก้อนในบริเวณ ศีรษะ ตา หู จมูกและคอ ได้
 • บอก ขนาด และขอบเขตของก้อนได้ชัดเจน ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา
 • สามารถบอกระยะของมะเร็ง ซึ่งจะมีผลต่อการรักษา และการพยากรณ์โรคได้ เช่น มะเร็งหลังโพรงจมูก มะเร็งต่อมน้ำลาย
 • ตรวจดูว่ามีก้อนที่ตำแหน่งอื่นอีกหรือไม่ก่อนจะให้การรักษา
 • ตรวจดูว่ามะเร็งนั้นแพร่กระจายไปยังบริเวณอื่น (เช่น สมอง ต่อมน้ำเหลือง) หรือไม่เพื่อบอกระยะของรอยโรคและวางแผนการรักษาได้ดียิ่งขึ้น
 • สามารถใช้ติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัดและหลังฉายรังสีรักษา
 • ดูการไหลเวียนของเลือดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ดูความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองในบริเวณ ศีรษะและคอร่วมด้วยได้
 • ถ่ายภาพเนื้อเยื่อประสาทได้ชัดเจนในหลายระนาบโดยไม่ถูกรบกวนจากกระดูกบริเวณกระโหลกศีรษะ
 • สามารถเห็น Soft Tissue บริเวณข้างเคียงร่วมด้วยได้
 • ตรวจดูความผิดปกติแต่กำเนิดในบริเวณ ศีรษะและคอ
 • ตรวจดูโรคของกระบอกตา
 • ตรวจดูโรคของหูชั้นใน

สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ. วสันต์ โกสิย์ไกรนิรมล   แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1745 ต่อ ศูนย์ MRI

Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.