Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

       โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศไทย ในเครือของโรงพยาบาลบางปะกอก (BPK Hospital Group)  ตั้งอยู่บนถนนพระราม 2 กรุงเทพมหานคร  เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2546 ก่อตั้งโดย แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล
       โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากองค์กร JCI (The Joint Commission International) และได้การรับรองมาตรฐานคุณภาพจาก HA (Hospital accreditation)  เพียบพร้อมด้วยศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันทางการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย  เพื่อรองรับต่อความต้องการของผู้ป่วย ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลก

        สุขภาพที่ดีย่อมเป็นที่ปรารถนาของมนุษย์ทุกคน ดังสุภาษิตที่ว่า “การไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” การเริ่มต้นดูแลสุขภาพ สามารถเริ่มได้ทันที ตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความเสี่ยง และบั่นทอนสุขภาพ ดังนั้น การดูแลสุขภาพ จึงเริ่มตั้งแต่ การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การออกกำลังกาย การทานอาหารที่มีประโยชน์ การทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่เกิดความเครียด เพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจทั้ง 2 สิ่ง มีความเชื่อมโยงกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่งบกพร่อง ย่อมส่งผลกระทบต่ออีกส่วนตามไปด้วย  เพื่อสุขภาพที่ดีและมีอายุยืนยาว  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก จึงให้ความใส่ใจต่อการดูแลสุขภาพของท่านในทุกๆด้าน  

พญ.เจรียง จันทรกมล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก - ปิยะเวท

ประวัติความเป็นมา 

         โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก ( BPK Hospital Group ) ก่อตั้งโดยแพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และรองศาสตราจารย์พิทยา จันทรกมล เมื่อปีพุทธศักราช 2524 โดยใช้ชื่อว่าบางกอกโพลีคลินิก จากการให้บริการที่เปี่ยมด้วยนํ้าใจและคอยดูแลเอาใจใส่ จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง และโดยรอบมากขึ้นเรื่อยๆ จนสามารถขยับขยายสถานที่และจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลบางปะกอก1 และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้มีโรงพยาบาลทันสมัยสมบูรณ์พร้อมพรั่งด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเฉพาะโรคและพยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้บริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนโดยทั่วไป แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกจึงได้ขยายกิจการโรงพยาบาลอีกหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล


โรงพยาบาลและคลินิคในเครือบางปะกอก จำนวน 8 แห่ง

1. โรงพยาบาลบางปะกอก 1 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2537 
2. โรงพยาบาลบางปะกอก 3 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2539
3. โรงพยาบาลบางปะกอก 8 เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
4. โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2546
5. สถานพยาบาลบางปะกอก 2 บางบอน เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2533
6. บางปะกอกคลินิกเวชกรรม เปิดดำเนินการ พ.ศ. 2524
7. โรงพยาบาลปิยะเวท เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559 
8. โรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 เริ่มดำเนินการโดยกลุ่มรพ.เครือบางปะกอก วันที่ 1 มกราคม 2559

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และเป้าหมายองค์กร

วิสัยทัศน์ (Vision)     

    โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญทางการแพทย์แบบองค์รวม มีมาตรฐานสากล ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี และดูแลด้วยหัวใจ
พันธกิจ (Mission)

 • บริการสุขภาพทุกระดับ แบบผสมผสานองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล Provide holistic healthcare with international standard
 • มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี High technology and innovation
 • สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด Build hospital network to efficiency
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม Eco - friendly and social responsibility
ค่านิยม (CORE VALUE) = HEART

H : Holistic Care
    ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ

E : Excellent Service
    บริการเหนือความคาดหมาย
A : Accountability
    มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
R : Result Oriented
    มุ่งเน้นผลงานสู้เป้าหมาย
T : Teamwork
    การช่วยเหลือ ทำงานเป็นทีม

แนวทางปฏิบัติและเป้าหมาย 
 • บรรเทาทุกข์จากโรค ให้กำลังใจ คลายกังวล กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
 • บริการใส่ใจ ให้ประทับใจไม่รู้ลืม
 • ปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นเหตุให้งานลุล่วงตามกำหนดเวลา
 • ทบทวน ติดตามผลงานสม่ำเสมอ ปรับปรุงให้บรรลุเป้าหมาย
 • ร่วมมือร่วมใจ สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไปสู่ความสำเร็จของส่วนรวม

การรับรองมาตรฐานเจซีไอและรางวัลต่างๆ

      

The Joint Commission International (JCI)  เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศภายใต้ JCAHO ของสหรัฐอเมริกามีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ ความปลอดภัย และรับรองมาตรฐานคุณภาพแก่สถานพยาบาลทั่วโลกโดยข้อกำหนดของ JCI นั้นตั้งอยู่บนแนวทางการรักษาที่เป็นเลิศและเป็นสากลครอบคลุมทุกมิติการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในโรงพยาบาล ผู้ประเมินคุณภาพของ JCI จะทำการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วย   Hospital Accreditation (HA)  เป็นการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเช่นเดียวกับ JCI แต่รับรองโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(สรพ.) ซึ่งเป็นองค์กรภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากองค์กรนานาชาติ ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับมาตรฐาน HA นั้นต้องผ่านการประเมินครอบคลุมทุกมิติของการให้บริการรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเช่นกัน
  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสากลตามมาตรฐานของ JCI และ HA ควบคู่กัน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนลมีระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยและโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอันดับแรก

โรงพยาบาลในเครือ

วิธีการระบุว่าคุณติดการพนันหรือไม่ การติดการพนันคล้ายกับการติดยาเสพติดและการใช้สารเสพติด ดังนั้น การปิดบังคนใกล้ตัวเรื่องที่คุณติดการพนันจึงเป็นเรื่องที่ไม่ยากนัก คุณอาจพบว่าการแยกแยะว่าคุณเล่นการพนันเพื่อความสนุกสนานหรือเล่นเกินเลยไปกว่านั้นเเป็นเรื่องยาก บทความนี้จะช่วยให้คุณสามารถระบุได้ว่าคุณติดการพนันหรือไม่เพื่อที่คุณจะสามารถลดพฤติกรรมการเล่นการพนันลงได้ เหตุผลที่คนเล่นการพนัน คนเล่นการพนันด้วยเหตุผลต่างกันออกไป นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณพบว่ามีตัวเลือกในการเล่นการพนันที่หลากหลาย ในทำนองเดียวกัน ผู้เล่นทุกคนจะมีเหตุผลบางอย่างที่อยู่เบื้องหลังของการเลือกที่จะไปเล่นการพนัน นี่คือเหตุผลว่าทำไมคนจึงเล่นการพนัน: i) คนเล่นการพนันเพื่อฆ่าเวลา กำจัดความเบื่อหน่าย และเพื่อความเพลิดเพลิน การพนันเป็นแหล่งความเพลิดเพลินที่ดี ความตื่นเต้นเร้าใจที่ได้รับจากการวางเดิมพันช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความเบื่อหน่ายและเกิดความเพลิดเพลินทั้งวัน ii) อีกเหตุผลหนึ่งที่คนเล่นการพนันก็คือเพื่อประโยชน์ในการรับรางวัลใหญ่ เงินก้อนโต และผลประโยชน์ทางการเงินอื่นๆ คนต้องการทางลัดในการหลุดพ้นจากความยากจน ดังนั้น พวกเขาจะเล่นการพนันเพื่อเงินรางวัลก้อนโตและอิสรภาพทางการเงิน iii) การพนันช่วยสร้างความมั่นใจและความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แก่คุณ เมื่อคุณชนะ คุณจะรู้สึกว่าได้ลิ้มรสในชัยชนะ ในทำนองเดียวกัน การเข้าไปรวมตัวอยู่ในคาสิโนกับผู้เล่นที่มีความสนใจคล้ายกันจะทำให้คุณเกิดความรู้สึกว่ามีความสัมพันธ์กับผู้เล่นคนอื่น iv) คนยังลองเสี่ยงโชคเล่นการพนันเพื่อรักษาระดับความเชี่ยวชาญและความรู้ในเกมและสล็อตต่างๆของตน ทุกคนต้องการอวดฤทธิ์เดชของตนในเกมบางเกมและสิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นรู้สึกมีเกียรติ นั่นคือเหตุผลที่ทำให้คนเล่นการพนันอยู่เสมอ วิธีการระบุว่าคุณติดการพนันหรือไม่ วิธีการหนึ่งในการระบุว่าคุณติดการพนันหรือไม่ก็คือ การกำหนดเวลาโดยรวมที่ใช้ในการเล่นการพนัน คุณอาจแอบใช้เวลาในการทำงานเพื่อเล่นการพนัน หรือใช้เวลาตลอดทั้งคืนเพื่อเล่นการพนันบนคอมพิวเตอร์ของคุณ การคำนวณเวลาที่คุณใช้ในการเล่นการพนันในหนึ่งวันจะช่วยให้คุณระบุได้ว่าคุณติดการพนันหรือไม่ วิธีการต่อไปก็คือ การประเมินว่าการเล่นการพนันสร้างความลำบากในการทำงานให้แก่คุณหรือไม่ คุณส่งงานต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากการพนันได้เข้ามาครอบงำความคิดของคุณมากกว่าหรือไม่ คำถามนี้สามารถช่วยระบุได้ว่าคุณติดการพนันหรือไม่ คุณสามารถระบุว่าคุณติดการพนันหรือไม่โดยการกำหนดวงเงินในการเล่น คุณยึดติดในงบการเล่นการพนันหรือไม่ คุณใช้เงินที่คุณสามารถเล่นเสียได้หรือไม่ หรือคุณเล่นการพนันเกินตัวและเข้าสู่ภาวะการเป็นหนี้หรือไม่ วิธีการรักษาการติดการพนัน การติดการพนันอาจอยู่นอกเหนือการควบคุมและทำให้คุณต้องรีบหาวิธีการรักษาทันที มีวิธีการรักษาการติดการพนันหลายวิธีที่สามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้: i) การบำบัด วิธีการบำบัดสองวิธีที่คุณสามารถใช้ ได้แก่ การบำบัดพฤติกรรม และ การบำบัดทางความคิดและพฤติกรรม (CBT) วิธีการหลังหมายถึงการเลิกพฤติกรรมที่คุณต้องการเลิก ในขณะที่วิธีการแรกเป็นการเปลี่ยนความเชื่อยอดนิยมเกี่ยวกับพฤติกรรมด้วยพฤติกรรมที่ดีและดีต่อสุขภาพ การบำบัดแบบครอบครัวนั้นมีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากสามารถปฏิบัติได้ง่ายและเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ii) การแพทย์ การเล่นพนันอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของคุณและทำให้คุณวิตกกังวลและหงุดหงิดได้ ดังนั้น คุณจะต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์ ยาที่คุณควรใช้ในที่นี่คือ ยาที่รักษาความผิดปกติทางจิตใจที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน เช่น ยากล่อมประสาท ยาต้านฤทธิ์ยาประเภทฝิ่น และอื่นๆ ยาเหล่านี้จะช่วยรักษาผลกระทบทางจิตใจจากการเล่นการพนันเช่นเดียวกับภาวะซึมเศร้า iii) กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน เมื่อคุณพบปะกับผู้คนที่ฟื้นตัวจากการติดการพนัน กระบวนการเยียวยาของคุณจะง่ายขึ้น ที่นี่ คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขที่สมาชิกแต่ละคนใช้ การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักพนันด้วยกันยังช่วยให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว ตัวอย่างของกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนเหล่านี้ เช่น Gambling Anonymous และที่อื่นๆที่มืออาชีพของคุณจะแนะนำให้คุณไป โดยมากเว็บพนันออนไลน์ที่เชื่อถือได้และใส่ใจผู้เล่น เช่น จีคลับ มักจะมีโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เล่นจำกัดการเล่นของตนเมื่อรู้สึกว่าอาจจะเล่นเกินขอบเขตที่กำหนดจนเกิดเป็นการติดพนัน หากสนใจผู้เล่นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากการค้นหา “การพนันอย่างมีความรับผิดชอบ” หัวเรื่อง: ทุกสิ่งที่คุณควรทราบเกี่ยวกับการติดการพนัน หัวข้อ SEO: วิธีการระบุว่าคุณติดการพนันหรือไม่ คำอธิบาย SEO: บทความนี้จะอธิบายวิธีการในการระบุการติดการพนัน อ่านบทความนี้เพื่อเรียนรู้วิธีรักษาการติดการพนัน คำหลัก SEO: การเลิกเล่นการพนัน การรักษาการติดการพนัน เหตุผลที่คนเล่นการพนัน การติดการพนัน การรักษาการติดการพนัน วิธีการรักษา
Go to top
Copyright © 2019 Bangpakok Hospital All rights reserved.