Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

รายละเอียดการตรวจจะประกอบด้วย
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด ให้ทราบว่าแต่ละคนมีเลือดกรุ๊ปใด เพื่อสะดวกในกรณีที่ต้องการเลือดฉุกเฉิน
 • ตรวจชนิดของเลือด (Rh Factor) คนไทยโดยทั่วไปจะมีค่า Rh+ แต่บางคนก็อาจพบได้ว่ามีชนิด Rh- ถ้าฝ่ายว่า ที่คุณแม่มีเลือด Rh- เมื่อตั้งครรภ์จะทำให้เสี่ยงต่อการแท้งลูกหรือมีปัญหาต่อลูกในครรภ์ได้
 • เป็นการตรวจหาความผิดปกติของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงว่ามีความผิดปกติของ โรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) หรือไม่ ซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดจากการสืบทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหากทั้งพ่อและแม่เป็นพาหะของโรคนี้ก็จะส่งผลกระทบเรื่องสุขภาพถึงลูกได้
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี หากพบว่ามีเชื้อแสดงว่าคุณเป็นพาหะนำโรค ซึ่งสามารถติดต่อกันทางเพศสัมพันธ์และสายเลือด ถ้าหากไม่มีการป้องกันให้ดีอาจทำให้ลูกน้อยในครรภ์มีโอกาสติดเชื้อ
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน หากไม่มีภูมิคุ้มกันควรฉีดวัคซีนและคุมกำเนิดไว้อย่างน้อยสามเดือน เพราะหากติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์อาจทำให้ทารกพิการหรือแท้งได้
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ หากพบเชื้อจะได้ป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ถุงยางอนามัย และคุมกำเนิดเพื่อป้องกันการติดต่อไปสู่ลูก
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส หากมีการติดเชื้อของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดถ้ามีการรักษาก่อนแต่งงานแล้วก็สามารถหายขาดได้และไม่มีการติดต่อไปยังอีก ฝ่ายได้ ส่วนมากวินิจฉัยได้จากการตรวจเลือดมากกว่าอาการที่ปรากฏ 

รายการตรวจ

ชาย

หญิง

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยสูตินรีแพทย์ (Physical exam by Obstetric & Gynecologist)

2. ตรวจนับเม็ดเลือดโดยสมบูรณ์ (CBC)

3. ตรวจหมู่เลือดและชนิดของRh (Blood Group ABO & Rh Factor)

4. ตรวจชนิดของปริมาณฮีโมโกลบินเพื่อวินิจฉัยโรคธาลัสซีเมีย,โลหิตจาง (Hb typing Rule Out AlfaThalassemia)

5. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)

6. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti HBs)

7. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

8. ตรวจหาเอชไอวี (Anti HIV)

9. ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน (Rubella IgG)

 

10. ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ (Urine Analysis) 

ราคา

 2,750 

 3,000 


โปรแกรมคู่รัก (ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานชาย-หญิง)  ราคา 4,900 บาท
หมายเหตุ : ราคารวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล, ราคา หรือโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า, กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

วันเวลาทำการ
เปิดทุกวันวันจันทร์ - อาทิตย์ เวลา 08:00 - 20:00 น.
ศูนย์สูตินรีเวช ชั้น 2  โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล  
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ : 02-109-911 ต่อ 10213, 10214
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.