Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพคเกจเหมาจ่ายการดูแลรักษาเด็กคลอดก่อนกำหนดลำดับ

น้ำหนักแรกเกิด

(กรัม)

อายุครรภ์

(สัปดาห์)

จำนวนวันนอนรพ.

(วัน)

ราคาเหมาจ่าย

(บาท)
1. 500 – 700 23 - 24 120 700,000.-
2. 701 – 900 25 – 26 100 500,000.-
3. 901 – 1100 27 – 28  80 350,000.-
4. 1101 – 1500 29 – 30 60 250,000.-
5. 1501 – 1800 31 – 32 30 170,000.-
6. 1801 – 2200 33 – 34 20 80,000.-
7. มากกว่า 2200 35 – 36 10 50,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. อัตราค่าบริการครอบคลุม
  • ค่าห้อง
  • ค่าอาหาร
  • ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
  • ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ, ค่าเอกซเรย์
  • ค่าบริการการตรวจคัดกรองโดยจำเพาะของเด็กทารกแรกเกิด เช่น อัลตร้าซาวด์สมอง, ตรวจตา, ตรวจการได้ยิน เป็นต้น
 2. อัตราค่าบริการไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาภาวะความผิดปกติแต่กำเนิด หรือ ความพิการแต่กำเนิด เช่น หัวใจพิการแต่กำเนิด ความผิดปกติช่องทวารหนัก ความผิดปกติแต่กำเนิดของสมอง เป็นต้น
 3. กรณีผู้ป่วยนอนพักรักษาเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดของราคาเหมาจ่าย โรงพยาบาล ฯ จะคิดค่าบริการเหมาจ่ายเพิ่มเป็นรายเดือน เดือนละ 60,000 – 100,000 บาท / เดือน
 4. หากน้ำหนักและอายุครรภ์ ไม่สอดคล้องกันให้คิดค่าบริการเหมาจ่ายในส่วนของราคาที่สูงกว่า
 5. อัตราค่าบริการเหมาจ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561
วันเวลาทำการ
ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง ชั้น 2 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล  เปิดทำการทุกวัน เวลา 08:00 - 20:00 น.
แผนกทารกแรกเกิดวิกฤต ชั้น 7 โรงพยาบาลบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นเเนล เปิด 24 ชั่วโมง
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์  02–109–9111 ต่อ (ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง 10240, 10241), (แผนกทารกแรกเกิดวิกฤติ 10720, 10721, 10722)
โทรสาร   02–877–2222 
Call Center 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.