Bangpakok Hospital
 • A
 • A
 • A
BPK Hotline

แพคเกจคลอด


คลอดธรรมชาติ  
   สำหรับคุณแม่ที่มีสุขภาพร่างกายและครรภ์ที่แข็งแรง การคลอดธรรมชาติเป็นวิธีที่ปลอดภัย เป็นไปตามธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของสูติ-นรีแพทย์ เมื่อถึงกำหนดคลอด ทารกจะอยู่ในท่าศีรษะลงสู่เชิงกราน มีอาการเจ็บครรภ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ สูติ - นรีแพทย์อาจใช้ยาแก้ปวดหรือยาฉีดทางไขสันหลัง เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวด ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คุณแม่ที่ไม่สามารถคลอดบุตรตามธรรมชาติได้ การผ่าตัดคลอดภายใต้การดูแลของทีมผ่าตัดคลอด ทำให้คุณแม่พร้อมรับการลืมตาดูโลกใบใหม่ของลูกน้อยได้อย่างสบายใจ
แพคเกจคลอดธรรมชาติ
    แพคเกจคลอดธรรมชาติ ราคา 31,000 บาท มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม “แพคเกจคลอดธรรมชาติ”
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก ได้แก่
  • CBC และค่าจองเลือด 1 unit สำหรับมารดา        
  • Neonatal Grouping (ABO Grouping, Rh Grouping)
  • การตรวจเลือดหาภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก (TSH Screening)
 • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการพยาบาล
 • ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าห้องพักประเภทเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหาร
 • ค่าห้องคลอด เครื่องมือช่วยคลอด เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยคลอด
 • ค่าชุด Admit และค่าธรรมเนียมการ Admit
 • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test)
 • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test)
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์แพทย์ในการทำคลอด
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์, กุมารแพทย์
 • ค่าวัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค (BCG) วิตามิน เค (Vit K) และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก 
  ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
 • ค่าบริการของทารก ตามบริการแบบเหมาจ่าย
 • บริการอื่นๆ ได้แก่
  • อบรมหลักสูตรเตรียมตัวก่อนคลอด
  • บริการจัดทำสูติบัตร
  • ภาพแรกของทารกแรกเกิด
  • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
  • สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
 • กรณีมารดามีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยหนักซึ่งเกินจากค่าห้องมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆ เกินวันพักฟื้นที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • การผ่าตัดคลอด กรณีที่มารดาใช้บริการคลอดเหมาจ่ายสำหรับคลอดปกติ แต่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่ายได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโปรแกรมการผ่าตัดคลอดแบบเหมาจ่าย ราคา 3,000 บาท
 • มารดาที่มีปัญหาสุขภาพและอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตรจะไม่สามารถใช้โปรแกรมการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ ซึ่งได้แก่
  • ครรภ์แฝด, ภาวะครรภ์เป็นพิษ, รกลอกตัวก่อนกำหนด, รกเกาะต่ำ, เบาหวานขณะตั้งครรภ์ เป็นต้น
  • ภาวะเลือดออกผิดปกติขณะตั้งครรภ์
  • มารดาที่มีโรคเรื้อรังซึ่งต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยได้รับการพิจารณาจากแพทย์เจ้าของไข้
 • บริการทารกคลอดเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • กรณีผ่าตัดคลอด ถ้ามีสูติแพทย์ช่วยผ่าตัดอีก 1 ท่าน จะคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ส่วนลดทุกประเภทไม่สามารถนำมาร่วมกับราคาการคลอดแบบเหมาจ่ายได้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแพคเกจคลอดปกติ
  • รับส่วนลดค่ายา 10 %
  • รับส่วนลดค่าห้อง 30 %
หมายเหตุ 
 • กรณีกำหนดฤกษ์เวลาคลอด-ผ่าตัดคลอดบุตรอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีทำหมันหลังคลอดจ่ายเพิ่มเติม 9,000 บาท
ผ่าตัดคลอด   
แพคเกจผ่าตัดคลอด
แพคเกจผ่าตัดคลอด ราคา 48,000 บาท มารดาและทารกจะได้รับการดูแลในโรงพยาบาล เป็นระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม “แพคเกจผ่าตัดคลอด”
 • กรณีกำหนดฤกษ์เวลาคลอด-ผ่าตัดคลอดบุตรอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ค่าชุด Admit และค่าธรรมเนียมการ Admit
 • ค่าห้องคลอด ค่าผ่าตัด และเครื่องมือในการช่วยคลอด
 • ค่าห้องพักประเภทเดี่ยวสำหรับมารดา พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ค่าห้องทารกแรกเกิด 1 คน และค่าบริการพยาบาล
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก ได้แก่ 
  • CBC และค่าจองเลือด 1 unit สำหรับมารดา
  • การตรวจกรุ๊ปเลือดของทารก (ABO Grouping)
  • การตรวจเลือดหาภาวะพร่องธัยรอยด์ฮอร์โมนแต่กำเนิดในทารก (TSH&PKU Screening)
 • การตรวจการได้ยินของทารก (Newborn Hearing Screening Test)
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • ค่ายา, ยาสลบ และก๊าซทางการแพทย์ ที่จำเป็นสำหรับการคลอด
 • ค่าอุปกรณ์แพทย์ในการทำคลอด
 • ค่าเครื่องตรวจการทำงานของหัวใจทารกในครรภ์
 • ค่าแพทย์ ได้แก่ สูติแพทย์, กุมารแพทย์ และวิสัญญีแพทย์
 • ค่าวัคซีนแรกเกิดป้องกันวัณโรค (BCG) วิตามิน เค (Vit K) และวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก 
ยกเว้น การฉีดภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบ (HBIG) กรณีมารดาเป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบี
 • บริการอื่นๆ ได้แก่
  • อบรมหลักสูตรเตรียมตัวก่อนคลอด
  • บริการจัดทำสูติบัตร
  • ภาพแรกของทารกแรกเกิด
  • ชุดของขวัญสำหรับทารกแรกเกิด
  • สมุดบันทึกสุขภาพ และบันทึกการรับวัคซีน
รายการที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรม
 • กรณีมารดามีความจำเป็นต้องพักรักษาตัวที่แผนกผู้ป่วยหนักซึ่งเกินจากค่าห้องมาตรฐานที่กำหนดหรือในกรณีขออยู่ต่อจากเหตุผลอื่นๆเกินวันพักฟื้นที่โรงพยาบาลกำหนด จะคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามความเป็นจริง สูติแพทย์สามารถคิดค่าบริการตรวจเยี่ยมผู้ป่วยเพิ่มเติมในอัตราปกติของแพทย์ท่านนั้น
 • มารดาที่มีปัญหาทางสุขภาพ และอาจก่อให้เกิดภาวะความเสี่ยงสูงในการคลอดบุตร ได้แก่ ภาวะครรภ์เป็นพิษที่รุนแรง ครรภ์แฝด คุณแม่ที่มีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น ติดเชื้อ HIV โรคเบาหวานที่ยังควบคุมไม่ได้ โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ปอด ไต มะเร็งหรือมีประวัติการผ่าตัดหลัง
 • บริการทารกคลอดเหมาจ่ายใช้ได้เฉพาะในกรณีคลอดทารกเพียงหนึ่งคนและไม่มีภาวะแทรกซ้อน
 • ผู้ที่ทำหัตถการอื่นๆร่วมเช่น Appendectomy, Myomectomy, Ovarian Cystectomy
 • ค่าการปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง (ถ้ามี)
 • กรณีทารกคลอดออกมามีภาวะผิดปกติ เช่น ตัวเหลือง ขนาดและน้ำหนักตัวต่ำกว่าปกติ อวัยวะบางส่วนผิดปกติ อันมีผลมาจากความผิดปกติแต่กำเนิด
 • ค่าการใช้สารประกอบของเลือด
 • กรณีผ่าตัดคลอด ถ้ามีสูติแพทย์ช่วยผ่าตัดอีก 1 ท่าน จะคิดค่าบริการเพิ่ม 3,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวภายในห้องพัก เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ และค่าอาหารตามสั่ง ซึ่งทางโรงพยาบาลจะคิดตามราคาปกติ
 • ส่วนลดทุกประเภทไม่สามารถนำมาร่วมกับราคาการคลอดแบบเหมาจ่ายได้ 
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากแพคเกจคลอด
  • รับส่วนลดค่ายา 10 %
  • รับส่วนลดค่าห้อง 30 %
หมายเหตุ 
 • กรณีกำหนดฤกษ์เวลาคลอด-ผ่าตัดคลอดบุตรอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีแพทย์นัดผ่าตัดช่วง เวลา06:00 - 09:00 น. สามารเข้ารับการรักษาก่อนล่วงหน้า 1 วันของวันที่ก่อนผ่าตัด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีทำหมันหลังคลอดจ่ายเพิ่มเติม 9,000 บาท

***ราคาโปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า***

อัตราค่าบริการ “แพคเกจคลอดเหมาจ่าย” 
 • แพคเกจคลอดธรรมชาติ            ราคา 31,000 บาท
 • แพคเกจคลอดธรรมชาติและทำหมัน   ราคา 40,000 บาท
 • แพคเกจผ่าตัดคลอด                ราคา 48,000 บาท
 • แพคเกจผ่าตัดคลอดและทำหมัน       ราคา 50,000 บาท 
วันเวลาทำการ
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
ศูนย์สูตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214
โทรสาร 02–877–2222 
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.