Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชเพื่อการวินิจฉัยและรักษา

   
โรคทางนรีเวชที่ใช้วิธีผ่าตัดผ่านกล้องได้
  • ถุงน้ำในรังไข่ หรือเนื้องอกบางชนิดในรังไข่
  • เนื้องอกมดลูก
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่
  • ปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • มีพังผืดในอุ้งเชิงกราน
  • ภาวะมีบุตรยาก
     อย่างไรก็ตาม ก่อนการรักษาแพทย์จะทำการซักประวัติและตรวจร่างกาย เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดผ่านกล้องได้หรือไม่ 
ประโยชน์ของการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
   การผ่าตัดผ่านกล้องเป็นวิธีการผ่าตัดที่กระทบกระเทือนต่ออวัยวะภายในน้อยและแผลผ่าตัดมีขนาดเล็ก ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจึงฟื้นตัวได้เร็ว ใช้เวลาในการพักฟื้นในโรงพยาบาลไม่นาน และมีความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดน้อย สามารถกลับไปทำงานและทำกิจวัตรประจำวันตามปกติได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบดั้งเดิม
อัตราค่าบริการ
หัตถการ    ผ่าตัดผ่ากล้อง   ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง
ราคา(บาท)   ระยะพักฟื้นในรพ. ราคา(บาท)   ระยะพักฟื้นในรพ. 
 ผ่าตัดมดลูกและรังไข่ 1 หรือ 2 ข้าง 110,000  4 วัน 3 คืน  85,000 4 วัน 3 คืน
 ผ่าตัดมดลูก  100,000 4 วัน 3 คืน  80,000 4 วัน 3 คืน 
 ผ่าตัดเนื้องอกมดลูก   100,000 4 วัน 3 คืน  75,000  4 วัน 3 คืน 

 ผ่าตัดปีกมดลูก, รังไข่ หรือ ข้าง

95,000 3 วัน 2 คืน  75,000  4 วัน 3 คืน 

 ผ่าทำหมันผ่านกล้อง

50,000 2 วัน 1 คืน    
 ผ่าตัดวินิจฉัยผ่านกล้อง  50,000  2 วัน 1 คืน     

วันเวลาทำการ 
เวลาทำการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08:00 – 20:00 น.
ศูนย์สูตินารีเวช ชั้น 2 โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 02–109–9111 ต่อ 10213, 10214
โทรสาร 02–877–2222
Call Center : 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.