การพัฒนาบุคลากร

เรามุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรในทุกๆ สายงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของทุกคนให้มีความพร้อมในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้าทุกคน โดยแบ่งการพัฒนาบุคลากรเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การพัฒนาความรู้พื้นฐาน การพัฒนาด้านวิชาชีพ การพัฒนาด้านธุรกิจ และการพัฒนาด้านภาวะผู้นำ

  • การพัฒนาความรู้พื้นฐาน : มุ่งเน้นให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้และทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยระบบบริหารคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน กิจกรรมเพิ่มผลผลิต และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
  • การพัฒนาด้านวิชาชีพ : มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในแต่ละวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดทำ Competency ของทุกสายงาน และแผนพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) สำหรับบุคลากรทุกคนในแต่ละปี
  • การพัฒนาด้านธุรกิจ : มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจให้แก่บุคลากรในแต่ละระดับ ได้แก่ หลักสูตร Abridge Business Concept (ABC) สำหรับบุคลากรระดับบังคับบัญชาที่มีอายุงานระหว่าง 3-4 ปี หลักสูตร Businessn Development Program สำหรับบุคลากรระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไป และหลักสูตร Management Development Program (MDP) สำหรับผู้บริหารระดับสูง
  • การพัฒนาด้านภาวะผู้นำ : มุ่งเน้นการรู้จักตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งหลักสูตรเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Leadership Development Program (LDP) I, II,  III  ตามระดับตำแหน่งของบุคลากร

การดูแลบุคลากร

เรามุ่งมั่นดูแลบุคลากรทุกคนเสมือนหนึ่งบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสเติบโตในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม

  • ผลตอบแทน : กำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมและจูงใจ ในรูปแบบของเงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ เงินค่าความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เงินจูงใจ (Incentive Pay) เบี้ยขยัน เงินขึ้นค่าจ้างประจำปี เงินโบนัสประจำปี เงินปรับค่าจ้างกรณีปรับระดับตำแหน่ง
  • สวัสดิการ : กำหนดสวัสดิการเพื่อดูแลบุคลากรของโรงพยาบาล รวมถึง คู่สมรส บุตร และบิดา มารดา ในด้านของการรักษาพยาบาลกรณีคนไข้นอกและคนไข้ใน การรักษาโรคฟัน การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกันโรค เครื่องแบบ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิต
  • พนักงานสัมพันธ์ : จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากรและครอบครัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เช่น กิจกรรมวันเกิด กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมสันทนาการและบันเทิง
  • การเติบโตในวิชาชีพ : กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน (Career Path) บุคลากรไว้อย่างชัดเจน กำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ให้ทุนศึกษาต่อกับบุคลากรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเติบโตในวิชาชีพที่สูงขึ้น

ตำแหน่ง

สถานที่ประจำการ

อัตรา