• นพ. กนกวุฒิ อนันต์สุขบรรณ

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์หู คอ จมูก

  ความเชี่ยวชาญ: มะเร็ง ศรีษะ และ ลำคอ ( รพ .ราชวิถี )

  โรค:

 • นพ. กมลชนก ประภาศรีสุข

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

  ความเชี่ยวชาญ: Infertility - Endoscopic surgery, Immune Booster & Health Promotion

  โรค:

 • พญ. กรรณิการ์ นิติเนาวรัตน์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์รังสีวิทยา

  ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา (General Radiology)

  โรค:

 • นพ. กฤษณชัย ชมโท

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์กุมารเวชเฉพาะทาง

  ความเชี่ยวชาญ: กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา Royal College of Pediatrics, UK

  โรค:

 • นพ. กลยุทธ ตัณนิติศุภวงษ์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

  ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมกระดูกและข้อ (Spine)

  โรค:

 • นพ. กอบชัย กาญจนาพงศ์กุล

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์สตรี

  ความเชี่ยวชาญ:

  โรค:

 • นพ. กัลย์ ลิมกุล

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

  ความเชี่ยวชาญ:

  โรค:

 • ทพญ. กาญจนา สิงขโรทัย

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

  ความเชี่ยวชาญ:

  โรค:

 • ทพญ. กาญจนา แววฉิมพลี

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

  ความเชี่ยวชาญ: 1. ทันตกรรมประดิษฐ์ 2. ทันตกรรมรากเทียม

  โรค:

 • นพ. กำธร ศิริพันธุ์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ความงามและศัลยกรรมตกแต่ง

  ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและศัลยกรรมผิวหน้า

  โรค:

 • นพ. กิตติ วงษ์กิติโสภณ

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์สตรี

  ความเชี่ยวชาญ: เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จุฬาฯ

  โรค:

 • นพ. กิตติยศ ภู่วรวรรณ

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

  ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาฯ

  โรค:

 • นพ. ก่อพงศ์ หังสพฤกษ์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ

  ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร มหิดล (ศิริราช)

  โรค:

 • นพ. ขรรค์ชัย มลังไพศรพณ์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ศัลยกรรมกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อเข่า ข้อไหล่ และสะโพก

  ความเชี่ยวชาญ: Hand and Microsurgery

  โรค:

 • นพ. คมกฤช ศรีสรรพศิริกุล

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: อายุรกรรมโรคเลือดและโรคมะเร็ง

  ความเชี่ยวชาญ: อายุรศาสตร์โรคเลือด จุฬาฯ

  โรค:

 • ทพ. จรัญ บุษกรเรืองรัตน์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ทันตกรรมเฉพาะทาง

  ความเชี่ยวชาญ: IMPLANT DENTISTRY (มหิดล)

  โรค:

 • พญ. จรัญญา สนิท

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์รังสีวิทยา

  ความเชี่ยวชาญ: แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขารังสีวิทยา (General X-ray, U/S Doppler Both Leg)

  โรค:

 • นพ. จักรกฤษ อุ้ยนิรันดรกุล

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

  ความเชี่ยวชาญ: Laparoscopic Surgery - Abdominal Surgery - Hernia Surgery - Hemorrhoid and Colorectal Surgery

  โรค:

 • นพ. จักรกฤษณ์ กรณโสภณพันธ์

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์หู คอ จมูก

  ความเชี่ยวชาญ:

  โรค:

 • พญ. จันทิมา ชัฏไพศาล

  โรงพยาบาล: โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

  ศูนย์การแพทย์: ศูนย์หู คอ จมูก

  ความเชี่ยวชาญ:

  โรค: