ก่อนจะเป็นโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ปีพ.ศ.2524 รองศาสตราจารย์พิทยา และ แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ได้จัดตั้งคลินิกในนาม “บางปะกอกโพลีคลินิก”

          ขึ้นในย่านฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ให้บริการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทีมพยาบาลและบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปในย่านฝั่งธนบุรีและ ใกล้เคียง              การดำเนินงานประสบความสำเร็จด้วยดี จึงได้ขยายการให้บริการด้วยการสร้าง “โรงพยาบาลบางปะกอก 1”  ขึ้นในปี  พ.ศ. 2536 และเปลี่ยนรูปแบบการบริหารเป็น “บริษัท ฮอสพิทอลเน็ทเวิร์ค จำกัด” เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการให้เป็นสากลมากขึ้น ให้บริการได้ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยสามารถให้บริการผู้ป่วยในได้ 250 เตียงและผู้ป่วยนอกวันละประมาณ 1,200 คน มีแพทย์เชี่ยวชาญทุกสาขาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย และได้ก่อตั้ง โรงพยาบาลในเครือบางปะกอกอีกหลายแห่ง อาทิ โรงพยาบาลบางปะกอก 3 โรงพยาบาลบางกอก 8

           ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด ทีมพยาบาล และ บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี จึงทำให้ได้รับความนิยมและความเชื่อถือจากประชาชนทั่วไปในย่านฝั่งธนบุรีและ ใกล้เคียง

วิสัยทัศน์

        โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมด้วยมาตรฐานสากล

พันธกิจ

             เป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทางหลากหลายสาขา ที่ให้บริการด้านสุขภาพ ทุกรูปแบบ, ทุกระดับ, ทุกสิทธิประโยชน์ และทุกทางเลือก แบบผสมผสานทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค รักษา และฟื้นฟู ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ สร้างประโยชน์ต่อสังคม สาธารณชน และความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทุกภาคส่วน

วัตถุประสงค์คุณภาพ

1. นำเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย และเหมาะสมใช้ในการให้บริการ
2. ส่งเสริมการพัฒนา ฝึกอบรมและกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรทุกระดับในโรงพยาบาล
3. ส่งเสริมการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พร้อมที่จะให้บริการที่ประทับใจแก่ผู้มารับบริการ
4. ร่วมสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น

นโยบายคุณภาพ

             ดูแล รักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ และเครื่องมือที่ทันสมัยปลอดภัยโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็น สำคัญ