Bangpakok Hospital
  • A
  • A
  • A
BPK Hotline

วัคซีนผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง...ฉีดไว้...ไกลโรค

31 ส.ค. 2560


วัคซีนผู้สูงอายุ ลดเสี่ยง...ฉีดไว้...ไกลโรค
   เมื่ออายุเพิ่มขึ้นภูมิคุ้มกันโรคลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายและเกิดภาวะแทรกซ้อน การฉีดวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจึงเป็นการป้องกันการติดเชื้อ ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการเสียชีวิต  ยิ่งอายุเพิ่มขึ้น ยิ่งต้องดูแลสุขภาพ

วัคซีนที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ

  • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด โรคงูสวัดพบได้บ่อยขึ้นตามอายุ ยิ่งอายุมากขึ้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย รวมไปถึงอาการปวดจะมีความรุนแรงและมีอาการนานกว่าคนอายุน้อย  ซึ่งการป้องที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคงูสวัด
  • วัคซีนป้องกันโรคปอดบวม (ปอดอักเสบ) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคปอดบวมรุนแรง ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในกระแสเลือดและสมองอักเสบ ทำให้เกิดการทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้ ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็นทางเลือกในการป้องกันที่ดีที่สุด โดยเริ่มฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิด 23 สายพันธุ์ ฉีดห่างกัน 1 ปี
  • วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรคคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก พบว่า อัตราตายจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม สามารถช่วยลดความเจ็บป่วยและช่วยป้องกันโรคบาดทะยักที่พบในผู้สูงอายุ รวมทั้งยังช่วยป้องกันโรคคอตีบและไอกรน
  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ จะมีความรุนแรงและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากกว่าคนทั่วไป ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคและป้องกันการติดเชื้อ ควรฉีดเป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายฤดูฝนถึงช่วงฤดูหนาว
สนับสนุนข้อมูลโดย : นพ.ประธาน นันทอารี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1745

Go to top
Copyright © 2015 Bangpakok Hospital All rights reserved.